Ajuntament de Ribesalbes

Medi Ambient
    FotoFoto

El municipi de Ribesalbes forma part del programa d'agenda local 21 Espadà Millars, que té lloc arran de la firma de la Carta d'Aalborg per l'Ajuntament de Ribesalbes i la consegüent adhesió a la Campanya de ciutats sostenibles, una iniciativa que té els seus inicis a nivell internacional amb motiu de la celebració de la cima de Riu de 1992.

Pel que fa a contaminació atmosfèrica, en l'actualitat hi ha un conveni amb el departament de química atmosfèrica de la Universitat Jaume I de Castelló per a l'estudi d'índexs de contaminació en la població.

Els treballs de caracterització de la qualitat de l'aire de Ribesalbes realitzats al llarg de l'any 2005 per la UnivDepuradora de Ribesalbes-Vista generalersidad Jaume I van cristal·litzar en un Treball d'Investigació realitzat per Sra. MªÁngeles Querol Balaguer, el títol del qual és "Caracterització i Avaluació del Particulado en Suspensió Atmosfèrica en el Municipi de Ribesalbes (Castelló)". Este treball es va realitzar sota la direcció de Vicente Esteve Cano, Professor Titular del Departament de Química Inorgànica i Orgànica i Cap del grup d'investigacions atmosfèriques de la UJI. Com a conclusió més rellevant d'este estudi podem citar que "La concentració d'inmisión dels distints elements mesurats per FRX es troben dins dels límits per a la protecció de la salut humana." Este treball d'investigació es troba a disposició del públic en l'Agència de Lectura.

En matèria d'aigües residuals, recentment ha entrat en funcionament la Nova Edar (estació Depuradora d'aigües residuals), ubicada en el polígon industrial, amb la consegüent millora en el tractament i depuració de les dites aigües, millorant així mateix la seua qualitat i capacitat per a ser reutilitzada, amb la consegüent obtenció dels avantatges següents:

  • Una major distància de les instal·lacions respecte a la població evitant l'impacte paisatgístic i les males olors que provoca.
  • Major volum de depuració d'aigües.
  • Una millora en la qualitat de les aigües tractades, tant de procedència urbana com a industrial

Quant a zones verdes i enjardinades, s'estan portant actuacions de reforestació en tots aquells llocs i emplaçaments de titularitat pública en què això és possible.

Respecte al tractament de residus sòlids urbans (RSU) es disposa de tota la pobVistas Ciudadlación de contenidors per a la separació en origen dels residus generats:

  • Contenidor groc en envasos lleugers: inclou envasos com tetra-briks, llandes de qualsevol tipus, bosses, botelles (excloses les de vidre).
  • Contenidor blau: per a tot tipus de paper i cartó, siguen estos envasos o no.
  • Contenidor verd tipus campana: per a tot tipus d'envasos de vidre com a botelles, bots i pots.
  • Contenidor verd tradicional: per a la resta de residus com són els orgànics i altres que no poden classificar-se en els anteriors contenidors.

La gestió d'este sistema d'arreplega de residus permet la separació en origen dels mateixos, amb la consegüent millora en la gestió, reciclatge i valoració d'estos.

Ribesalbes està entregat completament a mantindre una gestió adequada dels residus Sòlids Urbans (RSU), com es ve fent, gràcies als servicis prestats a través de la Mancomunitat Espadà Millars, a la que pertanyem, a fi a mantindre la neteja i el neteja públic en la localitat.

Actualment l'Agència Valenciana de l'Energia està realitzant un estudi d'eficiència energètica en la població per a fomentar l'estalvi en el consum d'energia, per mitjà de la substitució a llums de baix consum tant en edificis públics com en a l'enllumenat exterior urbà.

En material d'Educació Ambiental, es duen a terme periòdicament una sèrie de tallers d'educació mediambiental per als xiquets del Col·legi Públic de Ribesalbes, a fi de conscienciar-los des de xicotets sobre la importància de considerar aspectes com l'energia, l'ús adequat de l'aigua, el tractament dels residus, etc. Es tracta una inversió de futur que es continuarà duent a terme i que sens dubte revertirà en benefici de l'entorn de Ribesalbes i dels seus habitants el dia de demà.

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

 

Site developed with Drupal