#00a89c
1
0
29

Medi ambient

Medi Ambient

El municipi de Ribesalbes forma part del programa d'agenda local 21 Espadá Millars, que té lloc arran de la signatura de la Carta de Aalborg per l'Ajuntament de Ribesalbes i la consegüent adhesió a la Campanya de ciutats sostenibles, una iniciativa que té els seus inicis a nivell internacional amb motiu de la celebració del cim de Riu de 1992.

Pel que fa a contaminació atmosfèrica, en l'actualitat existeix un conveni amb el departament de química atmosfèrica de la Universitat Jaume I de Castelló per a l'estudi d'índexs de contaminació en la població.

Els treballs de caracterització de la qualitat de l'aire de Ribesalbes realitzats al llarg de l'any 2005 per la UnivDepuradora de Ribesalbes-Vestisca generalersidad Jaume I van cristal·litzar en un Treball de recerca realitzat per Sra. MªÁngeles Querol Balaguer, el títol del qual és "Caracterització i Avaluació del Particulado en Suspensió Atmosfèrica en el Municipi de Ribesalbes (Castelló)". Aquest treball es va realitzar sota la direcció de Vicente Esteve Cano, Professor Titular del Departament de Química Inorgànica i Orgànica i Cap del grup de recerques atmosfèriques de la UJI. Com a conclusió més rellevant d'aquest estudi podem citar que "La concentració de *inmisión dels diferents elements mesurats per FRX es troben dins dels límits per a la protecció de la salut humana." Aquest treball de recerca es troba a la disposició del públic en l'Agència de Lectura.

En matèria d'aigües residuals, recentment ha entrat en funcionament la Nova Edar (Estació Depuradora d'aigües residuals), situada en el polígon industrial, amb la consegüent millora en el tractament i depuració d'aquestes aigües, millorant així mateix la seua qualitat i capacitat per a ser reutilitzada, amb la consegüent obtenció dels següents avantatges:

Una major distància de les instal·lacions respecte a la població evitant l'impacte paisatgístic i les males olors que provoca.
Major volum de depuració d'aigües.
Una millora en la qualitat de les aigües tractades, tant de procedència urbana com a industrial

Quant a zones verdes i enjardinades, s'estan portant actuacions de reforestació en tots aquells llocs i emplaçaments de titularitat pública en els quals açò és possible.

Respecte al tractament de residus sòlids urbans (RSU) es disposa de tota la pobVistas Ciudadlación de contenidors per a la separació en origen dels residus generats:

Contenidor groc en envasos lleugers: inclou envasos com tetra-briks, llandes de tot tipus, borses, botelles (excloses les de cristall).
Contenidor blau: per a tot tipus de paper i cartó, siguen aquests envasos o no.
Contenidor verd tipus campana: per a tot tipus d'envasos de vidre com a botelles, pots i tarros.
Contenidor verd tradicional: per a la resta de residus com són els orgànics i uns altres que no poden classificar-se en els anteriors contenidors.

La gestió d'aquest sistema de recollida de residus permet la separació en origen dels mateixos, amb la consegüent millora en la gestió, reciclatge i valorització d'aquests.

Ribesalbes està lliurat completament a mantenir una gestió adequada dels residus Sòlids Urbans (RSU), com es ve fent, gràcies als serveis prestats a través de la Mancomunitat Espadá Millars, a la qual pertanyem, en llaures a mantenir la neteja i la condícia pública en la localitat.

Actualment l'Agència Valenciana de l'Energia està realitzant un estudi d'eficiència energètica en la població per a fomentar l'estalvi en el consum d'energia, mitjançant la substitució a llums de baix consum tant en edificis públics com en a l'enllumenat exterior urbà.

En material d'Educació Ambiental, es duen a terme periòdicament una sèrie de tallers d'educació mediambiental per als xiquets del Col·legi Públic de Ribesalbes, amb la finalitat de conscienciar-los des de xicotets sobre la importància de considerar aspectes com l'energia, l'ús adequat de l'aigua, el tractament dels residus, etc. Es tracta una inversió de futur que es continuarà duent a terme i que sens dubte revertirà en benefici de l'entorn de Ribesalbes i dels seus habitants el dia de matí.